albuminuric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminuric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminuric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminuric.

Từ điển Anh Việt

  • albuminuric

    xem albuminuria

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albuminuric

    of or related to the state of albuminuria