albuminhydrolysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminhydrolysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminhydrolysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminhydrolysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albuminhydrolysis

    * kinh tế

    sự thủy phân protein