albuminocholia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminocholia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminocholia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminocholia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albuminocholia

    * kỹ thuật

    y học:

    anbumin mật