albuminous cloudiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminous cloudiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminous cloudiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminous cloudiness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albuminous cloudiness

    * kinh tế

    chất đục anbumin