accounting unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accounting unit

    * kinh tế

    đơn vị kế toán