accounting symbol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting symbol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting symbol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting symbol.

Từ điển Anh Việt

  • accounting symbol

    (Tech) biểu tượng kế toán