accounting model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accounting model

    * kinh tế

    mô hình kế toán