accounting journal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting journal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting journal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting journal.

Từ điển Anh Việt

  • accounting journal

    (Tech) biên bản kế toán, nhật ký kế toán