accounting plans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting plans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting plans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting plans.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accounting plans

    * kinh tế

    kế hoạch kế toán