accounting theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accounting theory

    * kinh tế

    lý thuyết kế toán