accounting legend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting legend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting legend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting legend.

Từ điển Anh Việt

  • accounting legend

    (Tech) chú giải kế toán