accounting principles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting principles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting principles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting principles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accounting principles

    * kinh tế

    các nguyên tắc kế toán

    những nguyên tắc kế toán