accounting based on task nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting based on task nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting based on task giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting based on task.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accounting based on task

    * kinh tế

    kế toán theo nhiệm vụ cá nhân