accelerated freeze drying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accelerated freeze drying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accelerated freeze drying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accelerated freeze drying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accelerated freeze drying

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sấy lạnh đông gia tốc

    sấy thăng hoa gia tốc