nhiều vẻ trong Tiếng Anh là gì?

nhiều vẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều vẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều vẻ

    * dtừ

    diversification

    * ttừ

    manyfold, diversiform