nhiều cái trong Tiếng Anh là gì?

nhiều cái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều cái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều cái

    * ttừ

    polygamous