nhiều gớm trong Tiếng Anh là gì?

nhiều gớm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều gớm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều gớm

    * thngữ

    a fat lot