nhiều lúa trong Tiếng Anh là gì?

nhiều lúa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều lúa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều lúa

    * ttừ

    corny