nhiều mồm trong Tiếng Anh là gì?

nhiều mồm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều mồm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều mồm

    * ttừ

    polystome