nhiều bùn trong Tiếng Anh là gì?

nhiều bùn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều bùn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều bùn

    * ttừ

    sloughy