nhiều lỗi trong Tiếng Anh là gì?

nhiều lỗi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều lỗi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều lỗi

    * ttừ

    foul