nhiều đá trong Tiếng Anh là gì?

nhiều đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều đá

    * ttừ

    rocky, stony