nhiều mưa trong Tiếng Anh là gì?

nhiều mưa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều mưa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều mưa

    * ttừ

    fill-dike, pluvious