nhiều mục đích trong Tiếng Anh là gì?

nhiều mục đích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều mục đích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều mục đích

    * ttừ

    all-purpose, omnibus