nhiều gấp rưỡi trong Tiếng Anh là gì?

nhiều gấp rưỡi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều gấp rưỡi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều gấp rưỡi

    * thngữ

    half as much (many) again