nhiều biểu giá trong Tiếng Anh là gì?

nhiều biểu giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều biểu giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhiều biểu giá

    multi-tariff