nói trong Tiếng Anh là gì?

nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nói

  xem nói năng

  spoken; colloquial; conversational

  tiếng pháp nói (tiếng pháp đàm thoại) colloquial french

  to say; to tell

  nói hết sự thật ra to tell the whole truth

  có cần tôi nói thêm nữa không? need i say more?

  to speak; to talk

  em bé chưa biết nói the baby isn't talking yet

  nói đủ thứ chuyện to talk of this and that

  to get at...; to allude to somebody

  anh nói ai vậy hả? - tôi nói anh đấy who are you getting at now? - i'm getting at you!

  bà nói tôi ư? do you mean me?

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nói

  * verb

  to speak; to talk; to say; to tell

  Có phải anh muốn nói tôi không?: Are you speaking at me

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nói

  to speak, talk, say, tell