nói hộ trong Tiếng Anh là gì?

nói hộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói hộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói hộ

    xem nói giùm

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nói hộ

    như