nói gở trong Tiếng Anh là gì?

nói gở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói gở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nói gở

  speak ominously; speak of ill omen, doom talk

  đừng nói gở nữa enough of your doom talk

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nói gở

  Speak ominously

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nói gở

  speak ominously