nói xỏ trong Tiếng Anh là gì?

nói xỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói xỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói xỏ

    utter ironical inneundoes against

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói xỏ

    utter ironical innuendoes against