nói bẻm trong Tiếng Anh là gì?

nói bẻm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói bẻm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói bẻm

    have the gift of the gab

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nói bẻm

    Have the gift of the gab

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói bẻm

    have the gift of the gab