nói xa trong Tiếng Anh là gì?

nói xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói xa

    refer indirectly (of something), allude (to something)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói xa

    refer indirectly (of something), allude (to something)