nói át trong Tiếng Anh là gì?

nói át trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói át sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói át

    xem nói chặn họng