nói khẽ trong Tiếng Anh là gì?

nói khẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói khẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói khẽ

    to speak in a low voice/in an undertone/under one's breath

    nói khẽ thôi chứ! lower your voice!; keep your voice down!

    nói khẽ một điều gì to say something under one's breath