nói đi trong Tiếng Anh là gì?

nói đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói đi

    * đtừ shoot