nói lót trong Tiếng Anh là gì?

nói lót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói lót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nói lót

  put in a good word (with unfluential people, for someone)

  bên bị đã nhờ người nói lót với quan the defendant has asked somebody to put in a good word for him with the mandarin

  speak in advance to ask for some favour

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nói lót

  Put in a good word (with unfluential people, for someone)

  Bên bị đã nhờ người nói lót với quan: The defendant has asked somebody to put in a good word for him with the mandarin

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nói lót

  to put in a good word (with influential people, for someone)