nói gẫu trong Tiếng Anh là gì?

nói gẫu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói gẫu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói gẫu

    chat (away)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nói gẫu

    Chat [away]

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói gẫu

    chat (away)