nói tiếng lóng trong Tiếng Anh là gì?

nói tiếng lóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói tiếng lóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói tiếng lóng

    to talk slang