nói thì nghe dễ, nhưng... trong Tiếng Anh là gì?

nói thì nghe dễ, nhưng... trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói thì nghe dễ, nhưng... sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói thì nghe dễ, nhưng...

    it's easy enough to say it, but...

    nói thì nghe dễ, nhưng ai sẽ giúp chúng ta? it's easy enough to say it, but who will help us?