nói thánh thót trong Tiếng Anh là gì?

nói thánh thót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói thánh thót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói thánh thót

    * dtừ

    fluting; * đtừ flute