nói thánh tướng trong Tiếng Anh là gì?

nói thánh tướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói thánh tướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói thánh tướng

    cũng nói nói thánh nói_tướng to speak braggingly, to rant

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nói thánh tướng

    cũng nói nói thánh nói tướng To speak braggingly, to rant