nói tới trong Tiếng Anh là gì?

nói tới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói tới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói tới

    to talk about