nói sao làm vậy trong Tiếng Anh là gì?

nói sao làm vậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói sao làm vậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói sao làm vậy

    somebody's word is as good as his bond; to practise what one preaches