nói sõi trong Tiếng Anh là gì?

nói sõi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói sõi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nói sõi

  to be fluent

  nói sõi tiếng anh to be fluent in english; to speak fluent english; to speak english fluently

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nói sõi

  xem sõi

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nói sõi

  to speak fluently