nói rung tiếng trong Tiếng Anh là gì?

nói rung tiếng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói rung tiếng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói rung tiếng

    * ngđtừ

    trill