nói rào trong Tiếng Anh là gì?

nói rào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói rào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói rào

    take oratory precautions, be guarded in what one says; beat about the bush; not to speak straight

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nói rào

    Take oratory precautions, be guarded in what one says

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói rào

    take oratory precautions, be guarded in what one says