nói quang quác trong Tiếng Anh là gì?

nói quang quác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói quang quác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói quang quác

    * nđtừ

    quack