nói quá trong Tiếng Anh là gì?

nói quá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói quá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói quá

    to overstate; to exaggerate