nói như vậy thì trong Tiếng Anh là gì?

nói như vậy thì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói như vậy thì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói như vậy thì

    to put it that way, say it like that