nói năng không đâu vào đâu trong Tiếng Anh là gì?

nói năng không đâu vào đâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói năng không đâu vào đâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói năng không đâu vào đâu

    * nđtừ

    maunder